Darmowa dostawa od 100 zł

Obowiązek informacyjny RODO i Prawa Konsumenta

Obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)

Administrator Danych osobowych: Mateusz Rosiński
NIP: 679-283-85-48 (dalej: Administrator lub Temptavit).
Adres kontaktowy: ul. Bochenka 14/75, 30-693 Kraków
e-mail: [email protected]

Dane będą przetwarzane w celu:

1. realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas realizacji zamówienia, do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
2. rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi za wady lub rozpatrzenia reklamacji;
3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: dochodzenie należności do chwili prawomocnego zakończenia postępowania (także egzekucyjnego);
4. archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: promowanie działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu
6. w przypadku wyrażenia zgody także do celu działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
7. w celach statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: posiadanie informacji statystycznych o prowadzonej działalności w celu jej udoskonalania i usprawniania, do czasu posiadania innej podstawy przetwarzania (w przypadku utraty dane zostaną zanonimizowane);
8. w celu obsługi formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes: udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie


Dane mogą być przekazywane:

1. podmiotom, które świadczą usługi przewozu (Poczta Polska S.A. kurierzy);
2. podmiotom świadczącym usługi księgowe;
3. Bankom oraz instytucjom finansowym i płatniczym (Stripe Payments Europe Ltd. , PayPro S.A.);
4. organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit, przysługuje prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją),
6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Temptavit z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane jakie może przetwarzać Administrator to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres dostawy, adres zamieszkania/ adres siedziby. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możemy przetwarzać także firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Temptavit przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Temptavit może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Temptavit nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Jeśli Państwa dane miałyby być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o prawach konsumenta

Zważywszy na przedkontraktowy obowiązek informacyjny wynikający z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.). Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński (dalej: Sprzedający przedstawia co następuje. Główne cechy świadczenia – sprzedaż testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu, których szczegółowy opis przedstawiają strony produktowe poprzedzające inicjację procesu złożenia zamówienia; dane identyfikujące sprzedającego: Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński; adres do doręczeń: ul. Bochenka 14/75, 30-693 Kraków; adres poczty elektronicznej: [email protected]; łączna cena – cenę produktu uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszt przesyłki wskazuje karta koszyka po dodaniu produktów wybranych przez Kupującego; sposób i termin zapłaty: zapłata za zakupiony produkt następuje wedle wyboru Kupującego spośród sposobów udostępnianych przez Sprzedającego takich jak: płatność przelewem bankowym, płatność natychmiastowa (tzw. Blik za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o.), płatność za pobraniem; sposób i termin spełnienia świadczenia: produkty są wysyłane (nadanie przesyłki) przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku w dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, w terminie 24 h od chwili złożenia zamówienia, lub w przypadku płatności przelewem w terminie 24 h od chwili zaksięgowania łącznej ceny na rachunku bankowym Sprzedającego; Sprzedający udostępnia następujące sposoby dostawy, które przedstawia karta koszyka: kurier, pocztowy operator wyznaczony (Poczta Polska S.A.), paczkomaty, odbiór osobisty; Informujemy, że Temptavit nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Procedura rozpatrywania reklamacji: reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: [email protected]. Reklamacja winna uwzględniać podanie informacji i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, żądania reklamacyjnego, danych kontaktowych. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania; Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem są wyroby medyczne; Sprzedający dostarcza rzeczy wolne od wad.