Obowiązek informacyjny RODO i Prawa Konsumenta

1. Obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)

Administrator Danych osobowych: Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński Temptavit (dalej: Administrator lub Temptavit). Adres kontaktowy: ul. Bochenka 14/75, 53-110 Kraków e-mail: kontakt@temptavit.pl

Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas realizacji zamówienia, do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi za wady lub rozpatrzenia reklamacji;

dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: dochodzenie należności do chwili prawomocnego zakończenia postępowania (także egzekucyjnego);

archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: promowanie działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu

w przypadku wyrażenia zgody także do celu działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

w celach statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: posiadanie informacji statystycznych o prowadzonej działalności w celu jej udoskonalania i usprawniania, do czasu posiadania innej podstawy przetwarzania (w przypadku utraty dane zostaną zanonimizowane);

w celu obsługi formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes: udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie

Dane mogą być przekazywane:

podmiotom, które świadczą usługi przewozu (Poczta Polska S.A. kurierzy);

podmiotom, które dokonują zdalnych operacji płatniczych w związku ze składanymi zamówieniami (Dotpay sp. z o.o.);

bankom prowadzącym rozliczenie płatności w związku ze składanymi zamówieniami;

organom i innych podmiotom, gdy będą uprawnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Uprawnienia:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem zgodności z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący ww. praw można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@temptavit.pl . Wniosek powinien, w miarę możliwości, określać, którego z praw i czego dotyczy.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych w związku ze złożeniem zamówienia lub skierowaniem zapytania jest dobrowolne lecz konieczne aby zrealizować zamówienie lub odpowiedzieć na skierowane zapytanie.

Temptavit nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany ani też w poprzez profilowanie.

Dane jakie może przetwarzać Administrator to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres dostawy, adres zamieszkania/ adres siedziby. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą administrator może przetwarzać także firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej

2. Nota prawna

Zważywszy na przedkontraktowy obowiązek informacyjny wynikający z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.). Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński Temptavit (dalej: Sprzedający), o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.) przedstawia co następuje. Główne cechy świadczenia – sprzedaż testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu, których szczegółowy opis przedstawiają strony produktowe poprzedzająca inicjację procesu złożenia zamówienia; dane identyfikujące sprzedającego: Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński Temptavit; adres do doręczeń: ul. ul. Bochenka 14/75, 53-110 Kraków; adres poczty elektronicznej: kontakt@temptavit.pl; łączna cena – cenę produktu uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszt przesyłki wskazuje karta koszyka po dodaniu produktów wybranych przez Kupującego; sposób i termin zapłaty: zapłata za zakupiony produkt następuje wedle wyboru Kupującego spośród sposobów udostępnianych przez Sprzedającego takich jak: płatność przelewem bankowym, płatność natychmiastowa (tzw. Blik za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o.), płatność za pobraniem; sposób i termin spełnienia świadczenia: produkty są wysyłane (nadanie przesyłki) przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku w dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, w terminie 24 h od chwili złożenia zamówienia, lub w przypadku płatności przelewem w terminie 24 h od chwili zaksięgowania łącznej ceny na rachunku bankowym Sprzedającego; Sprzedający udostępnia następujące sposoby dostawy, które przedstawia karta koszyka: kurier, pocztowy operator wyznaczony (Poczta Polska S.A.), paczkomaty, odbiór osobisty;

Procedura rozpatrywania reklamacji: reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: kontakt@temptavit.pl. Reklamacja winna uwzględniać podanie informacji i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, żądania reklamacyjnego, danych kontaktowych. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania;

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem są wyroby medyczne; Sprzedający dostarcza rzeczy wolne od wad.

×

Koszyk