Darmowa dostawa od 100 zł!

Szukaj
Close this search box.

Regulamin sklepu

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki korzystania
  ze sklepu internetowego (dalej: Sklep Temptavit), przy użyciu którego Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński Temptavit z siedzibą
  w Krakowie (30-693), przy ulicy Bochenka 14/75, NIP: 6792838548, REGON: 383263205, telefon: 608 685 515, e-mail: [email protected]  (dalej: Temptavit) świadczy wskazane w nin. Regulaminie usługi drogą elektroniczną.

 2. Sklep Temptavit, to portal informacyjno – usługowy, dostępny pod adresem https://temptavit.pl,  umożliwiający korzystanie z usług wskazanych w nin. Regulaminie.

 3. Niniejszy dokument stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Użytkownikiem Sklepu Temptavit jest osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Temptavit aby uzyskać informacje o substancjach psychoaktywnych, uzależnieniu i jego leczeniu, a także o produktach oferowanych przez Temptavit a także zainteresowana nabyciem produktów z oferty Sklepu Temptavit.

 5. Użytkownik może skontaktować się z Temptavit za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w nin. Regulaminie.

 6. Użytkownik może skontaktować się z Temptavit całodobowo, z zastrzeżeniem, że połączenia telefoniczne są odbierane w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

 7. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w Sklepie Temptavit. Jeśli Użytkownik złoży zamówienie w Sklepie Temptavit, Regulamin zostanie mu wysyłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

 9. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Temptavit:

 1. sprzedaż produktów „on line”,

 2. formularz kontaktowy,

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez akceptację Regulaminu podczas wypełniania formularza dotyczącego zakupu produktów ze Sklepu Temptavit.

 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Temptavit jest nieodpłatne, niemniej Użytkownik, który złożył zamówienie jest zobowiązany do zapłaty ceny za produkty, których dotyczy zamówienie oraz przekazania Temptavit kosztów wybranej dostawy o ile takie koszty powstaną przy składaniu zamówienia.

 3. Koszt transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania
  z Sklepu Temptavit pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. 

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania ze Sklepu Temptavit.

 5. Sklep Temptavit oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw Temptavit, które podlegają ochronie prawnej.

 

§ 2

 1. Sklep Temptavit umożliwia nabywanie produktów z oferty przedstawionej w Sklepie Temptavit „on line”, tj. na odległość za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 2. Aby złożyć zamówienie i kupić produkt/y, Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. zapoznania się z informacjami zawartymi w opisie zamawianego produktu,

 2. dodania wybranych produktów do tzw. koszyka, 

 3. wypełnienia formularza zamówienia,

 4. zapoznania się z Regulaminem Sklepu Temptavit, a następnie zaakceptowania zasad nabywania produktów w Sklepie Temptavit poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu zamówienia;

 5. zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu a następnie zaznaczenia pola „Kupuję i płacę”.

 1. Produkty oferowane w Sklepie Temptavit w kategorii wyroby dla profesjonalistów, to wyroby medyczne do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnego. Wyroby te, nie są przeznaczone do samodzielnego używania przez laików, tj. przez osoby nieposiadające formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny. Zawierając umowę sprzedaży, Użytkownik nabywający wyroby medyczne wyżej wymienionej kategorii oświadcza, że jest profesjonalistą.

 2. Złożenie zamówienia, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów dodanych przez Użytkownika do tzw. koszyka.

 3. Po złożeniu zamówienia, Temptavit wysyła na adres e-mail podany w formularzu zamówienia potwierdzenie zamówienia określające warunki zawartej umowy sprzedaży.

 4. Temptavit przyjmuje zamówienie do realizacji po uiszczeniu przez Użytkownika ceny za zamówione produkty.

 5. Aby opłacić zamówienie Użytkownik może:

 1. dokonać przelew na rachunek bankowy Temptavit wskazany w formularzau zamówienia;

 2. dokonać płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności „DotPay”, obsługiwanego przez Dotpay sp. z o.o.;

 3. dokonać płatności przy pomocy karty płatniczej za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności „Stripe”, obsługiwanego przez Stripe Inc.;

 4. dokonać płatności w formie „BLIK” za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności „DotPay”, obsługiwanego przez Dotpay sp. z o.o.

 1. Ceny prezentowane w Sklepie Temptavit są cenami brutto. Nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik wybiera sposób dostawy. Koszt dostawy dolicza się do ceny produktów. 

 3. W przypadku gdy koszt zamawianych produktów przekracza 100 zł brutto, Temptavit pokrywa koszt dostawy kurierem. Aby skorzystać z darmowej dostawy, należy zaznaczyć w formularzu „Darmowy Kurier”.

 4. Temptavit kompletuje zamówienie i przekazuje wybranemu przez Użytkownika dostawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia zamówienia. Zamówienia są przekazywane dostawcom od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend oraz dni wolne od pracy, nadawane są w pierwszym dniu roboczym po weekendzie bądź dniu wolnym od pracy.

 5. Użytkownik ma także możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w Krakowie.
  W tym celu należy złożyć zamówienie, a następnie je opłacić oraz uzgodnić z Temptavit telefonicznie bądź za pomocą e-mail, czas i miejsce odbioru zamówionych produktów.

 6. Sklep Temptavit udostępnia także usługę kontaktu Użytkownika z Temptavit za pośrednictwem formularza kontaktu. W celu skorzystania z tej usługi, należy wypełnić formularz, uzupełnić wymagane zgody i przesłać formularz przy użyciu przycisku „Wyślij”. Kontakt ze strony Temptavit nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

§ 3

 1. Aby prawidłowo korzystać z Sklep Temptavit należy:

 1. używać przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;

 2. mieć włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript;

 3. mieć włączoną w przeglądarce obsługę niezbędnych ciasteczek.

 1. Sklep Temptavit jest zabezpieczony certyfikatem SSL tj. „secure socket layer”.

 2. Temptavit nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu lub niemożność korzystania z Sklep Temptavit, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika, bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych.

 3. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, umożliwiających mu dostęp do Sklepu Temptavit.

 4. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu Temptavit to możliwość uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych przesyłanych przez sieć lub przechowywanych na komputerze, co może spowodować utratę danych, ich zmianę lub brak możliwości skorzystania z naszych usług.

§ 4

 1. Temptavit oświadcza, że dokłada wszelkich starań i prowadzi nadzór techniczny, aby Sklep Temptavit działał prawidłowo i bez zakłóceń.

 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu Temptavit, Temptavit ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Temptavit.

 3. Temptavit nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Sklepu Temptavit będących poza wpływem Temptavit.

 4. Niezależnie od powyższego Temptavit ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Temptavit przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

 5. Temptavit nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Temptavit treści:

 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu Temptavit lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

 1. Temptavit zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa.

 

§ 5

 1. Temptavit dostarcza produkty wolne od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Tempavit produktu, Temptavit odpowiada wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556[1] i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych przez nas usług Użytkownik Sklepu Temptavit może wnieść reklamację.

 4. Za reklamację uważa się wystąpienie, zawierające zastrzeżenie dotyczące świadczonych przez nas usług.

 5. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: [email protected]

 6. Reklamacja winna uwzględniać podanie informacji i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, żądania reklamacyjnego, danych kontaktowych. 

 7. Temptavit odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 8. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 9. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

 

§ 6

 1. Jeśli Użytkownik jest Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia, rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktów pod wskazany
  w formularzu zamówienia adres.

 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Temptavit oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: [email protected] przed upływem terminu wskazanego powyżej.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

 5. W takim przypadku Temptavit zwraca Użytkownikowi cenę uiszczoną za zamówione produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

 6. Temtavit zwraca także uiszczone koszty dostawy, jeśli Użytkownik wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia produktów. Jeśli Użytkownik wybrał inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy sposób doręczenia oferowany przez Temptavit, to Użytkownikowi zwracane są koszty doręczenia mu zamówionych produktów – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy oferowanej w Sklepie Temptavit. 

 7. Temptavit dokona zwrotu środków przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji.

 8. Temptavit może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania.

 9. Użytkownik powinien odesłać produkty, których dotyczy odstąpienie na adres Temptavit podany powyżej niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, o ile produkty zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni.

 10. Użytkownik, który odstępuje od umowy sprzedaży, odsyła produkty na własny koszt.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 7

 1. Administrator Danych osobowych: Mateusz Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Rosiński Temptavit, NIP: 679-283-85-48 (dalej: Administrator lub Temptavit). Adres kontaktowy: ul. Bochenka 14/75, 30-693 Kraków e-mail: [email protected] 

 2. Dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas realizacji zamówienia, do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

 2. rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi za wady lub rozpatrzenia reklamacji;

 3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: dochodzenie należności do chwili prawomocnego zakończenia postępowania (także egzekucyjnego);

 4. archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: promowanie działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu

 6. w przypadku wyrażenia zgody także do celu działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

 7. w celach statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: posiadanie informacji statystycznych o prowadzonej działalności w celu jej udoskonalania i usprawniania, do czasu posiadania innej podstawy przetwarzania (w przypadku utraty dane zostaną zanonimizowane);

 8. w celu obsługi formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes: udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie

 1. Dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom, które świadczą usługi przewozu (Poczta Polska S.A. kurierzy);

 2. podmiotom świadczącym usługi księgowe;

 3. Bankom oraz instytucjom finansowym i płatniczym (Stripe Payments Europe Ltd. , PayPro S.A. Dotpay sp. z o.o.);

 4. organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;

 2. sprostowania swoich danych osobowych;

 3. usunięcia swoich danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją);

 6. przenoszenia swoich danych osobowych;

 1. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 2. Osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/ 

 3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Temptavit z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 4. Dane jakie może przetwarzać Administrator to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres dostawy, adres zamieszkania/ adres siedziby. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możemy przetwarzać także firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej.

 5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Temptavit przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Temptavit może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

 6. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 7. Temptavit nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 8. Jeśli dane miałyby być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

§ 7

 

 1. Temptavit zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Temptavit poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o wyrobach medycznych.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2023 r.